Stanovy spolkuÚprava stanov podle nového OZ Fotoklub safír Turnov byl zaregistrován  19.3.1993 u Ministerstva vnitra ČR Pod č.j. VS/1-19534/93-R 

 
Od 1.1.2014 je zapsán jako spolek Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, 
vložka 1815 
 
Fotoklub Safír Turnov, z.s. IČ:  45599084              DIČ: CZ45599084  
 
                                          Stanovy spolku 
 
Čl. I Název a sídlo 
 
Fotoklub Safír Turnov, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Turnově  
 
Čl.II 
 
Účel spolku 
 
Účelem spolku je spolupráce fotografů ve společensko – kulturní oblasti. Základem 
této veřejně prospěšné činnosti je dobrovolnost a společná prospěšnost při 
respektování kulturních hodnot, historických zkušeností a tradic. 
 
Čl.III Hlavní činnost spolku 
 
1.Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného
 zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:  
  a)  Spolupráce s fotografy  a fotokluby v České republice.   
 b)  Pořádání výstav v České republice a v zahraničí.    
c)  Úzké spolupráce s fotografy a fotokluby Euroregionu Nisa.   
 d)  Podporou vzdělávání v oboru pořádáním přednášek, seminářů a fotografických dílen.   
 e)  Podporu začínajících fotografů (např. v domech dětí a mládeže) včetně organizování
 jejich  výstav.  
  f)  Rozšiřováním spolupráce se zahraničními fotokluby a jednotlivci.  
 
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:  a) Zprostředkování 
prodeje vystavených fotografií na výstavách organizovaných spolkem. 
 
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 
 
 
Čl. IV Členství ve spolku 
 
1.Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 
 
2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí členské schůze spolku o přijetí její písemné žádosti o členství. Členská schůze spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo, nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. 
 
3. Člen spolku má právo: a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, b) volit předsedu spolku, c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, d) podílet se na praktické činnosti spolku. 
 
4. Člen spolku má povinnost: a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly  v rozporu se zájmy spolku, c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. d) placení členského příspěvku 
 
5. Členství ve spolku zaniká: a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, b) úmrtím člena, c) zánikem spolku d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. (fotoklubsafir.webnode.cz) Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 
 
7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. 
 
 
Čl. V Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 
a) členská schůze
 b) předseda 
 
 
Čl.VI Členská schůze 
 
1.Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.  
 
2. Do její působnosti tak náleží: a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, b) volí předsedu a odvolává jej, c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, d) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období, e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, i) rozhoduje o zániku spolku, j)  rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, k) rozhoduje o členském příspěvku a jeho výši. 
 
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 
 
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 
 
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny. 
 
6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 
 
Čl. VII Předseda 
 
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.  K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 
 
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby. Předseda jedná ve všech věcech samostatně. 
 
3. Předseda je povinen: a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov, b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, d) dohlíží na pracovní náplň zaměstnanců spolku 
 
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze. 
 
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy či zaměstnance spolku. 
 
 
Čl. VIII Majetek a hospodaření spolku
 
 1.Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 
 
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 
 
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 
 
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku. 
 
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 
 
6. Členská schůze může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 
 
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 
 
 
 Čl. IX Závěrečná ustanovení
 
 1.Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 
 
 
 
Účinnost od  01.05.2015                                         V Turnově dne  28.04.  2015 
 
      Statutární zástupce : předseda spolku                                           Břetislav Jansa                                                                      
  
 

Kontakt

Fotoklub Safír Turnov

info@fotoklubsafir.cz

Alej legií 695
511 01 Turnov

Břetislav Jansa
předseda spolku
+420 732 202 132

Zdeněk Pilař
výstavní činnost, mapové okruhy
+420 724 240 690

Vyhledávání

© 2008-2012 všechna práva vyhrazena, design by MaK.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode